Χρηματοδότηση & διαχείριση επενδυτικών σχεδίων

στον ιδιωτικό τομέα

Η Premium Consulting παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες με σκοπό την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την πρόσβασή τους σε κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, αναλαμβάνοντας την προετοιμασία, υποβολή και υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις (Επενδυτικός Νόμος, Χρηματοδοτικά Εργαλεία Ευρωπαϊκών ή/ και Εθνικών Προγραμμάτων, λ.χ. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς – ΕΣΠΑ 2014-2020).

Επιπλέον, η Premium Consulting προωθεί την δικτύωση και την ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων μέσω της προετοιμασίας και υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με τη συμμετοχή ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών έργων, ενώ συμμετέχει και ως εταίρος σε έργα Ε & Α τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Ειδικότερα, η Premium Consulting προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Έλεγχος επιλεξιμότητας βάσει της εκάστοτε πρόσκλησης (ευρωπαϊκού ή εθνικού συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος), προ‐αξιολόγηση και βελτιστοποίηση του προς υποβολή αιτήματος επιδότησης.
  • Εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου για το οποίο θα υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης/ επιδότησης.
  • Υποστήριξη κατά την υποβολή του σχετικού αιτήματος.
  • Υποστήριξη των επιχειρήσεων για τη δικτύωσή τους τόσο μεταξύ ιδιωτικών όσο και μεταξύ ακαδημαϊκών φορέων.
  • Διαχείριση του έργου κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
  • Υποστήριξη κατά της εκταμίευση της επιδότησης.