Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση υλοποίησης επιχειρηματικού σχεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ», ΕΣΠΑ 2007-2013.