Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο «Mediterranean Decision Support System for Marine Safety» με το ακρωνύμιο MEDESS-4MS στα πλαίσια του Διακρατικού Προγράμματος Μεσογειακός Χώρος (MED 2007-2013) για την εκτέλεση των Πακέτων εργασίας: WP2, WP3, και WP6», της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Αναθέτουσα Αρχή, εταίρος στο έργο MEDESS-4MS).