Συμβουλευτικές υπηρεσίες / μελέτες

στον δημόσιο τομέα

Η Premium Consulting παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την υλοποίηση και τη διοίκηση αναπτυξιακών και συγχρηματοδοτούμενων έργων φορέων του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα (Υπουργείο Υποδομών, Υπ. Τουρισμού, Υπ. Οικονομικών, Επιμελητήρια ΒΕΠ και ΕΒΕΠ, κλπ) και στην Κύπρο (Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας Κύπρου).

Επιπρόσθετα, η Premium Consulting επιμελείται την κατάρτιση, την υλοποίηση και τη διαχείριση προτάσεων δημόσιου χαρακτήρα φορέων σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει η Premium Consulting προς τους Δημόσιους φορείς επικεντρώνονται στα ακόλουθα θέματα:

  • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Φορέων του Δημοσίου και Τελικών Δικαιούχων για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών/ Εθνικών Τομεακών & Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
  • Προετοιμασία/ Υποβολή και Διαχείριση Έργων σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα φορέων του Δημοσίου.
  • Υλοποίηση ερευνητικών και διαγνωστικών μελετών/ μελετών εξωτερικής αξιολόγησης για φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
  • Υποστήριξη φορέων – παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών.
  • Υποστήριξη και δικτύωση με άλλους φορείς και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο εξωτερικό (η Premium Consulting συνεργάζεται με Δήμους στην Ιταλία, την Μάλτα, την Ισπανία, την Κύπρο, το Μαυροβούνιο, την Σλοβακία και τις Βαλκανικές χώρες).
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Περιβαλλοντικής διαχείρισης (τεχνική υποστήριξη, σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κλπ).
  • Εκπόνηση Επιχειρησιακών προγραμμάτων ΟΤΑ Α’ βαθμού και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης, σύμφωνα με τα κριτήρια του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.