Συμβουλευτικές υπηρεσίες / μελέτες

στον ιδιωτικό τομέα

Η Premium Consulting δραστηριοποιείται με σημαντικό έργο στον χώρο των Μελετών και των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς τους ιδιωτικούς φορείς σε θέματα Επενδυτικών Πολιτικών, Οργάνωσης και Διοίκησης, Αναβάθμισης του Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά και Διαχείρισης Έργων.

Μέσα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Μονάδας Μελετών & Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προβάλλεται μια ολοκληρωμένη αντίληψη εκσυγχρονισμού, η οποία πηγάζει από τις τρεις κύριες ανάγκες της σημερινής, μέσης, ελληνικής επιχείρησης: την ανάγκη για συνεχή Μετασχηματισμό των Επιχειρησιακών Διαδικασιών της, την ανάγκη Σχεδιασμού, την ανάγκη για Μετασχηματισμό του Συστήματος Ανθρώπινων Πόρων και την εισαγωγή παρακολούθησης και ελέγχου της Απόδοσης. Αναλυτικότερα, οι μελέτες που εκπονεί το Τμήμα αφορούν σε:

  • Έρευνα αγοράς.
  • Marketing.
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans) & Μελετών Εφικτότητας (Feasibility Studies).
  • Στρατηγική επιχειρήσεων και οργανισμών.
  • Οργανωτική δομή και οργανωτική ανάπτυξη.
  • Μελέτες αναδιάρθρωσης.
  • Εξειδικευμένες μελέτες ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.